היעדרות מהעבודה לצורך סיוע לבן עם מוגבלות

  • היעדרות מהעבודה לצורך סיוע לבן עם מוגבלות
מי זכאי? עיוורים ולקויי ראייה אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית אנשים עם נכויות פיזיות חירשים וכבדי שמיעה אופי הזכאות > מימון סיוע תפקודי הגוף האחראי לזכאות >המעסיק פרטי הזכאות >כל אחד מההורים או אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות קבועה, זכאי להיעדר מעבודתו עד 18 ימים או חלקי ימים בשנה (ינואר עד דצמבר) ועד 52 שעות נוספות, לצורך מתן סיוע אישי לילדו (במידה והצורך מחייב את ההיעדרות) וזאת על פי חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד, סעיף 1ב). בסך הכל, לכל תא משפחתי עומדות 104 שעות ו- 36 ימים בשנה (הימים והשעות אינם ניתנים לצבירה). מסיבה זו, להורה יחיד ייזקפו מראש 104 שעות על חשבון המעביד ו 36 ימים על חשבונו, מתוך ימי החופש או המחלה הצבורים שלו. מה כולל סיוע אישי? סיוע אישי כולל: ליווי, השגחה וכל סיוע הנצרך ממוגבלותו של הילד, ללא מגבלה של גיל לצאצא עם המוגבלות. תחולת הזכאות: מהיום הראשון להיעדרות. ימי היעדרות אלו ייזקפו על חשבון ימי המחלה הצבורים של ההורה העובד או על חשבון ימי החופשה הצבורים שלו, לפי בחירת ההורה. שעות ההיעדרות הן על חשבון המעביד. מה עושים כאשר העובד מיצה את מכסת השעות השנתית? במקרה בו עובד השתמש במלוא השעות שהוקצו לו בסעיף זה, והוא נזקק לשעות היעדרות נוספות לצורך סיוע אישי כאמור, הוא יוכל להשתמש בהקצאת השעות שניתנה לבן זוגו, או בחלקה, כל עוד בן הזוג, או אדם אחר שזכאי לשעות אלה, לא עשה בהן שימוש והוא אינו משתמש בהן בזמן שבו נעדר גם העובד. (ראו בהמשך הסבר לגבי הדרך לקבל את השעות והימים המוקצים לבן הזוג). היעדרות חלקית: במקרה בו הורה נעדר רק מחלק מיום העבודה, ינוכה ממכסת ימי המחלה שצבר רק אותו חלק מהיום ולא יום שלם. מהו היקף הזכאות של עובד במשרה חלקית? חישוב השעות שאותן יקבל עובד במשרה חלקית יבוצע על פי הממוצע החודשי של שעות העבודה של העובד ברבע השנה שבו עבד בהיקף הגדול ביותר בשניים עשר החודשים שקדמו למועד ההיעדרות הראשון לעניין סיוע אישי. למי מתייחס החוק? החוק מתייחס לילדים ולבוגרים עם מוגבלות פיזית, קוגניטיבית או נפשית קבועה (על פי חוק שיווון זכויות לאנשים עם מוגבלות), בני כל הגילאים. הזכאות הינה בכפוף לתנאים הבאים: הילד נמצא בחזקתו של ההורה או שהוא אפוטרופוס של הילד או שהוא הורה אומן. איש מהזכאים לא ניצל את ההיעדרות מהעבודה, באותם הימים, לצורך ליווי והשגחה של הילד: לא הורה שני, לא אפוטרופוס ולא הורה אומן. הזכאי עובד לפחות שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. כיצד מממשים את הזכאות? לצורך מימוש הזכאות, יש לפנות ישירות אל המעסיק, עם המסמכים הבאים: אישור רופא, המעיד שהבן הינו אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי בשל מוגבלותו. יודגש כי האישור לא יינתן במקרה שמוגבלותו של הבן אינה קבועה והיא צפויה לחלוף בתוך 60 יום ממועד הופעתה, וכן לא צפויה לחזור על עצמה. אישור זה יימסר למעביד פעם אחת בלבד כשהמוגבלות קבועה, או פעם אחת בכל תקופה של שנים-עשר חודש, אם המוגבלות אינה קבועה. הצהרת העובד כי נעדר ביום ובשעות הרלוונטיות לשם מתן סיוע אישי כאמור. (להצהרה זו יצורפו, ככל שהן רלוונטיות, ההצהרות בדבר הורה במשפחת אומנה או אפוטרופוס). הצהרה זו תועבר למעביד בתום החודש בו התקיימה ההיעדרות. אם ההיעדרות נעשית לצרכי ליווי, סיוע או השגחה בקשר לטיפול רפואי או פרא-רפואי, יש לצרף להצהרה גם אישור של הגורם המטפל המעיד על היום ותחום השעות בהן ניתן הטיפול. אישור זה יועבר למעביד בתום החודש בו התקיימה ההיעדרות במצורף להצהרה על ההיעדרות. לצורך ניצול השעות הזקופות לבן הזוג, יש להגיש בנוסף גם את המסמכים הבאים (בהתאם למקרה): הצהרה בדבר היותו הורה יחיד. הצהרה בדבר החזקה בלעדית של ילדו. הצהרה בחתימת העובד, כי בן זוגו, המועסק כשכיר או כעצמאי, לא נעדר מעבודתו לצורך מתן סיוע אישי כאמור, ואין אדם אחר שניצל את זכותו לזקיפת הימים הנוספים. אם בן הזוג הוא עצמאי, יש להמציא (בנוסף להצהרה בסעיף 3) אישור מאחת מרשויות המס על כך. דהיינו, יש להמציא אישור רישום כעצמאי מהמוסד לביטוח הלאומי או ממס הכנסה, או אישור על היותו עוסק לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976.
עדכון פרטים